lauantai 4. toukokuuta 2024

Omotenashi

 Ikigai, omoiyari, teeseremonia. Aika monia japanilaisuuteen liittyviä tietokirjoja olen tässä blogissani esitellyt.  Ja taas on uusi vuorossa: Arto Lindlomin ja Heikki Valkaman Omotenashi  Mitä voimme oppia japanilaisesta vieraanvaraisuudesta (Vastapaino 2024). Kumpikin kirjoittaja on viettänyt pitkiä aikoja Japanissa ja tutkinut ahkerasti japanilaisuutta, joten heitä voi pitää syvällisinä ja monipuolisina Japanin-tuntijoina. Omotenashi-teos onkin perusteellinen sukellus japanilaiseen vieraanvaraisuuteen, josta tekijöillä on omakohtaista kokemusta. Lisäksi he ovat haastatelleet lukuisia japanilaisia: ravintoloiden, hotellien, liikeyritysten ja oppilaitosten henkilökuntaa sekä tutkijoita.

  Omotenashi on kirjoittajien mukaan jotain, jota on vaikea kuvailla mutta jonka voi kokea kaikilla aisteilla. Se on toisen huomioon ottamista ja keskinäistä kunnioitusta, vilpitöntä pyrkimystä toimia toisen parhaaksi. Omotenashi on harkittuja eleitä ja ilmaisuja sekä estetiikkaa. Sen taustalla vaikuttavat japanilaiset arvot ja perinteet, ja se on osa kaikkea sosiaalista kanssakäymistä sisältäen niin ystävyyssuhteet, kaupallisen yhteistyön kuin arkiset kohtaamiset. Keskeistä on hienovaraisuus ja pyyteettömyys, eikä siihen liity odotusta vastineesta. Omotenashi on ajattelutapa, joka pitää sisäistää ja jota pitää harjoitella koko elämän.  

  Toisista huolehtiminen vieraanvaraisuutta osoittamalla on kirjoittajien mukaan ollut keskeistä Japanin kaltaisessa maassa, jossa suuret luonnonmullistukset ja sodat ovat värittäneet ihmisten arkea.  Ryhmän etu menee aina yksilön edun edelle. Se on tullut näkyviin riisinviljelyksessä: sitä ei voi tehdä yksin, koska koska koko kylän on luotava yhteinen kastelujärjestelmä. Näin luotiin pohja omotenashille. Sen taustalla ovat myös uskonnot tai erilaiset hengelliset opit. Esimerkiksi kungutselaisuus korostaa hyväntahtoisuutta ja vastavuoroisuutta sekä keskinäistä kunnioitusta.

  Harmonian käsite wa on keskeinen osa japanilaista kanssakäymistä mutta myös estetiikkaa ja yhteiskuntafilosofiaa. Ilmapiirin halutaan pysyvän hyvänä. Myös japanilaisesta  teeseremoniasta tulleet ihanteet ovat vaikuttaneet vieraanvaraisuuden syntyyn samoin kuin amae eli tarve tulla hemmotelluksi. 

  Omotenashi on otettu osaksi japanilaisten palveluyritysten toimintaa. Hauskalta kuulostaa ilojumppa (happii taisoo), joka tarkoittaa iloisen ilmeen harjoittelua. Tärkein osa jumppaa on japanilaisten katakana-merkkien i-merkki: "Siksi ennen työpäivää lausumme yhdessä sanoja, kuten happii, wiskii ja daisukii (happy, viski sekä japaninkielinen fraasi "pidän kovasti"). Näin voimme lähteä työpäivään täysillä ja iloisesti."

  Japanilaisissa kouluissa opetuksen keskiössä on oppilaiden keskinäisten suhteiden ja toisista riippuvuuden vaaliminen. Vasta ryhmän kautta ja ryhmässä eläen voidaan nousta esiin yksilönä. Tavassa korostaa yhdessä toimimista ja ryhmäytymistä on myös negatiivinen puolensa. Yhdenmukaisuuden paineessa erilaisuudelle ei aina ole tilaa.

  Omotenashi näkyy myös kärsivällisenä jonottamisena, täsmällisyytenä ja velvollisuudentuntona, girinä. Girin ja henkilökohtaisten toiveiden vastakkainasettelu on merkittävä teema Japanin kirjallisuudessa ja taiteessa. Vieraanvaraisuuteen liittyy keskeisesti myös ennakointi ja pyrkimys tunnistaa vastapuolen piilossa olevia tarpeita tai toiveita. Myös japanilainen estetiikka näkyy tilojen moniaistillisuutena. Ne suunnitellaan tavalla, joka tukee miellyttävän kohtaamisen ja kokemuksen syntyä. Myös vuodenajat, äänet ja värit otetaan huomioon.

 Palveluammateissa eleet ja ilmeet ovat tärkeitä. Kirjoittajat omistavat useita sivuja erilaisten kumarrusten esittelyyn, samoin kuin kohteliasta ja kunnioitusta osoittavan puhetavan. Japanilaisille erilaiset laadunarvioinnit, sertifikaatit, laatuleimat ja vastaavat ovat osa vieraanvaraisuuden ja laajemmin koko palvelukulttuurin laadusta huolehtimista ja siitä viestimistä.

  Maailma muuttuu, digitalisoituu. Miten käy omotenashin? Tähän kirjoittajat ottavat kantaa loppusanoissaan:

 "Omotenashi voikin olla juuri sellaista, jonka merkitys ja arvostus vain kasvaa maailman digitalisoituessa ja erilaisten digitaalisten algoritmien ja virtuaalisten avatarien alkaessa hallita arkeamme entistä enemmän. Omotenashi on kokemuksena hyvin aitoa ja arvokasta, koska se perustuu ihmisten todellisiin ja samalla ainutkertaisiin kohtaamisiin sekä vahvoihin, laajasti jaettuihin arvoihin ja pitkäaikaisiin perinteisiin."